Code Blauw

Zwemvereniging T.H.O.R. is een open en gezellige vereniging, waar iedereen welkom is.

Bij T.H.O.R. gaat het om sportiviteit, goed presteren en gezelligheid, we willen graag respectvol met iedereen omgaan en ons inzetten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

T.H.O.R. handelt conform de gedragsregels van het NOC*NSF en code Blauw van de KNZB.

VOG

Voor alle bestaande vrijwilligers (trainers, bestuursleden, t.c. etc.) van de vereniging vragen we zo spoedig mogelijk een gratis VOG aan, voor nieuwe vrijwilligers geldt dat een VOG verplicht is.

Vertrouwenspersoon

Binnen T.H.O.R. kun je vrijwel altijd bij iemand terecht als er iets gebeurt of als je het ergens niet mee eens bent. Meestal kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval kan het gebeuren dat er iets bijzonders gebeurt of er door iemand grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond en wil je dit niet bespreken met het bestuur of trainer, dan moet je terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Dit kan bij T.H.O.R. best lastig zijn, want we zijn een relatief kleine vereniging en er zijn veel trainers en bestuursleden actief bij de vereniging, zodat er binnen onze vereniging geen vertrouwenspersoon aanwezig is. Er bestaat altijd de mogelijkheid om met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF te spreken. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900-2025590

Gedragsregels begeleiders in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval kan zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht- voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.

Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport, 15 november 2011

Privacy policy